Nốt chấm hồ là gì? Sự khác biệt giữa NIM, SIM, HIM?

Nốt chấm hồ là gì? Sự khác biệt giữa NIM, SIM, HIM?

Nốt Chấm Hồ

Nốt chấm hồ là một công nghệ rất tiết kiệm về kinh tế so với các công nghệ cũ như định cỡ, xoắn để dệt sợi tổng hợp. 
Trong công nghệ này không khí tác động lên các sợi sẽ làm các sợi đan xen và trộn lẫn với nhau để tạo thành một đôt nhỏ gọn.
 Nốt chấm hồ được thấy trong giai đoạn kéo sợi, giai đoạn xoắn sợi và cả ở giai đoạn uốn cong. Các thông số luồng tia xen kẽ, 
thông số máy, thuộc tính sợi sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm nốt chấm hồ. Hiệu suất của quá trình làm nốt chấm hồ thường 
được đánh giá dựa trên tần số nip, độ ổn định của nip và tính đồng nhất của nip.

Quá trình làm nốt chấm hồ Khi một bó sợi tơ lỏng lẻo (sợi phẳng hoặc sợi kết cấu) chịu tác động của luồng khí lạnh hỗn loạn
 vuông góc, các luồng không khí sẽ tạo ra sợi trong khi ở khu vực lân cận của mặt cắt sẽ mở ra, các sợi sẽ được đan xen vào nhau
 và trộn lẫn với nhau để tạo thành những nút. Nếu sợi di chuyển theo hướng trục dài trong khi luồn không khí vuông góc đứng
 yên, mở ra và trộn lẫn với nhau vì luồng khí không được mở một phần đã được trộn lẫn. Do đó, một sự gắn kết được nối lại 
 vào những  sợi mất ban đầu.Không có thay đổi được tạo ra trong sợi cơ bản cả về thể chất và hóa học, mặc dù vị trí không gian
 sợi bị thay đổi. Do đó, các đặc tính của sợi tổng thể không thay đổi đáng kể, tức là một sợi phẳng vẫn phẳng và một sợi
 kết cấu căng vẫn có thể kéo dài. Quá trình truyền các phần xen kẽ và mở dọc theo sợi bằng luồng không khí lạnh được gọi
 là quá trình tạo nốt chấm hồ. 

NIM (không nốt chấm hồ): 0-10 nốt mỗi mét
NIM có nghĩa là không có nút thắt.

SIM (chấm hồ nhẹ): 40-50 nốt mỗi mét
SIM là độ chắc chắn mạng lưới rất thấp. Và nó sẽ bung thưa ra khi được kéo bằng tay.

HIM (chấm hồ mạnh): 100-120 nốt mỗi mét
HIM rất khó bung khi được kéo bằng tay và rất khó để căng ra.
 

Share this post