MỤC TIÊU VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Mục tiêu: 

Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch Công ty theo quy chế hiện hành để thực hiện được mục đích và nội dung hoạt động của Công ty.

  • Phải sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Bảo toàn và phát triển vốn.
  • Phải nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của thị trường trong và ngoài nước đối với mặt hàng mà doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh mà có thể đề ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty này.
  • Tuân thủ các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty. Chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của nhà nước và những quyết định có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty này.
  • Đảm bảo tốt quy định về vệ sinh môi trường, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hôi, phòng chống cháy nổ, làm tròn nghĩa vụ an ninh quốc phòng.
  • Luôn chăm lo bộ máy tổ chức của đơn vị vừa gọn nhẹ, vừa linh hoạt, đảm bảo phù hợp với yêu cầu được giao, không ngừng cải tiến và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ công nhân viên trong công ty.
  • Tổ chức các nghiệp vụ kinh doanh như: buôn bán, sản xuất theo đúng hàng hoá đã đăng ký trong giấy phép kihn doanh.

 

2. Trách nhiệm: 

Công ty Đông Tiến Hưng được phép hoạt động trên lãnh thổ của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Được phép liên doanh, liên kết với các đơn vị trực thuộc, các thành phần kinh tế kể cả nước ngoài để tổ chức hợp tác kinh doanh xuất khẩu, mở rộng các điều kiện sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn các ngành nghề mà công ty tham gia tại thành phố và các tỉnh thuộc phạm vi hoạt động của công ty đã được UBND TPHCM cho phép.

  • Chủ động trong quá trình giao dịch, đàm phám và ký kết thực hiện các hợp đồng mua bán ngoại thương và hợp đồng kinh doanh.
  • Được quyền vay và huy động vốn trong nước.
  • Được quyền tham gia các hội thảo, hội nghị, chuyên đề có liên quan đến chức năng, ngành nghề mà công ty đang hoạt động kinh doanh.
  • Được phép cử cán bộ, nhân viên ra nước ngoài hoặc mời các đối tác, khách nước ngoài vào Việt Nam để giao dịch, đàm phán và ký kết các hoạt động mua bán hàng hoá.